.

MATRIMONIO (VIUDOS )


.

MATRIMONIO CON EXTRANJERO


.

MATRIMONIO POR PODER


.

MATRIMONIOS (POR PRIMERA VEZ, SOLTEROS CON HIJOS COMUNES)


.

MATRIMONIOS (POR PRIMERA VEZ, SOLTEROS SIN HIJOS)


.

MATRIMONIOS (POR SEGUNDA VEZ, SOLTEROS CON HIJOS EN COMÚN yo DEL MATRIMONIO ANTERIOR)